PRIVACY VERKLARING

PRIVACY VERKLARING

In deze privacyverklaring beschrijft The Vision Company B.V. hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

The Vision Company B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. De gegevensverwerking is nodig om uitvoering te geven aan een overeenkomst.
The Vision Company B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen;
– Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Marketingdoeleinden
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken voornamelijk persoonsgegevens uit de categorie “algemene gegevens”:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Wanneer u contact opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u verstrekt, gebruiken wij om contact met u op te kunnen nemen, een offerte uit te kunnen brengen of een factuur te sturen. Hierbij gaat het veelal om NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.
Ook is het mogelijk dat wij uw gegevens ontvangen van een derde partij, zoals bijvoorbeeld een organisatie die sprekers aanbiedt. Dit alles echter altijd binnen de hierboven beschreven doelbinding.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

The Vision Company B.V. verwerkt geen ‘gevoelige’ of ‘bijzondere gegevens’. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@joycederuiter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering

The Vision Company B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (besluiten door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst), en maakt ook geen gebruik van profilering van personen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

The Vision Company B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens / Reden / Bewaartermijn
– Personalia / Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden / 15 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit.
– Gegevens over uw activiteiten op de website / Internetbrowser en apparaat type / Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden: 50 maanden. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit.
– Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst / Zolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar / Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Vision Company B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Vision Company B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joycederuiter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Vision Company B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

The Vision Company B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joycederuiter.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Vision Company B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wijzigingen

The Vision Company B.V. kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website www.joycederuiter.nl. Deze versie is opgesteld in Mei 2018 en gewijzigd in Juni 2019.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. The Vision Company B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Contactgegevens

Website: www.joycederuiter.nl
Email: info@joycederuiter.nl
Telefoon: + 31 6 10519145
Adres: Vigelandstraat 75, 2548 JR Den Haag